Obchodní podmínky

Prodávající: Ing. Olga Kratinová
Sídlo: Ve Vilách 176/12, 288 02 Nymburk – Drahelice, Česká republika
IČO: 03518078, neplátce DPH

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od: 27. 10. 2014
Evidenční číslo ŽL: 120/16343/2016/Čer
Evidující úřad: Městský úřad Nymburk

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup výrobků Ing. Olgy Kratinové přes internet 
na internetových stránkách www.tartaletka.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva 
a povinnosti Prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel – dále jen Kupující).

2. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva 
a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

3. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na internetové adrese 
www.tartaletka.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2. Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím objednávkového formuláře na internetové adrese www.tartaletka.cz je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.

3. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a že s nimi souhlasí.

4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, 
v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

5. Kupující má právo objednávku zrušit či změnit nejpozději 48 hodin před požadovaným dodáním zboží, a to buď telefonicky nebo e-mailem. Pro zrušení objednávky je nutné uvést jméno, e-mail 
a popis objednaného zboží.III. Práva a povinnosti Prodávajícího


1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dopravit objednané a potvrzené zboží 
na adresu udanou Kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách www.tartaletka.cz.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a Prodávající se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetím stranám s výjimkou případných partnerů zajišťujících přepravu jako jsou kurýrní společnosti, kterým jsou poskytnuty údaje nutné k doručení zboží.

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě pozdního objednání či z důvodů naplněné výrobní kapacity.IV. Práva a povinnosti Kupujícího


1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, včetně kontaktní osoby, e-mailové adresy, telefonického spojení a požadovaného termínu doručení.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně ceny za dopravu, platební kartou či bankovním převodem po vytvoření objednávky nebo v hotovosti při převzetí zboží. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu rovnající se výši kupní ceny včetně dopravného, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3. S cenou včetně dopravného je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.V. Předání a doprava zboží


1. Způsob předání zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

2. Cena dopravy je 79 Kč pro rozvoz v rámci území hl. města Prahy, mimo Prahu je účtován poplatek dle vzdálenosti od Prahy.

3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené 
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně telefonicky oznámit Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku převzít.VI. Termín dodání


1. Součástí Kupní smlouvy je požadovaný termín dodání zboží. V případě nemožnosti dodržet požadovaný termín dodání ze strany Prodávajícího je Prodávající povinen o této skutečnosti Kupujícího telefonicky informovat neprodleně po zjištění nemožnosti dodržení požadovaného termínu dodání.

2. V případě prodloužení doby dodání delší než 2 hodiny oproti požadovanému termínu dodání má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že takto učiní ihned, jakmile bude Prodávajícím informován o prodloužení doby dodání. Toto právo se nevztahuje na prodloužení doby dodání způsobené okolnostmi, které nejsou ovlivnitelné ze strany Prodávajícího (nehody, živelné pohromy apod.).VII. Reklamace


1. U potravinářského zboží nabízeného Prodávajícím je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby. Reklamaci jakkoli poškozené nebo nekompletní dodávky zboží, tj. vad zjistitelných vizuální kontrolou zboží při jeho převzetí, musí zákazník uplatnit ihned u Prodávajícího a má právo takové zboží nepřevzít. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

2. Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných vad zboží musí zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění telefonicky či e-mailem a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku až po uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákona a předpisů upravujících oblast výroby a skladování potravin. O oprávněnosti reklamace rozhodne Prodávající. U zboží okamžité spotřeby budou oprávněné reklamace řešeny výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny včetně dopravného.

3. Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci, po předchozí telefonické domluvě, v místě určeném Prodávajícím pro příjem reklamací.

4. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit zboží a fakturu. Zákazník bude ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace informován telefonicky či e-mailem.